Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
1. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine
1. Korpus Armije RBIH v2.png
Aktivan formiran 1. septembra 1992.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Dio Armija Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedište Sarajevo
Komandanti
Mustafa Hajrulahović-Talijan
Vahid Karavelić
Nedžad Ajnadžić
Druga verzija grba 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, je bio jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na BiH bilo je područje Sarajeva. Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo.

1992. godine Prvi korpus je brojao 34.500 pripadnika da bi krajem rata 1995. godine taj broj iznosio 40.500 pripadnika.

Historija

Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa ušle su sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30.000 vojnika. Za komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan, zamjenik je bio Vahid Karavelić a načelnik štaba Enver Hadžihasanović.[1] Sredinom 1993. godine korpus je reorganizovan formiranjem operativnih grupa. Formirane su 3 operativne grupe i to:[1]

  • OG Sarajevo - sa bazom u Sarajevu,
  • OG Tarčin - sa sjedištem u Tarčinu a obuhvatala je još i Trnovo, Fojnicu i Kiseljak
  • OG Visoko - sa sjedištem u Visokom koja je obuhvatala područje od Visokog do Olova.

Krajem juna 1993. godine, komandant korpusa Hajrulahović premješten je u Glavni štab Armije Republike Bosne i Hercegovine a novi komandant postao je dotadašnji zamjenik, Vahid Karavelić.[2] Daljim jačanjem korpusa, krajem 1994. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije Republike Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine formirane su 3 divizije. 12. divizija obuhvatala je područje grada Sarajeva (bivša OG Sarajevo), 14. divizija pokrivala je područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu (bivša OG Tarčin), dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, (bivša OG Visoko).[1][3] U septembru 1995. godine, treći komandant korpusa postaje Nedžad Ajnadžić.[2]

Jedinice 1. korpusa

Tokom postojanja 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, u njegovom sastavu su bile mnoge jedinice različitih operativno-taktičkih formacija, od ranga četa i bataljona do divizija. Mnoge od tih jedinica su tokom postojanja u više navrata mijenjale nazive, uglavnom usljed organizacionih potreba te su poznate i pod različitim nazivima.

Priznanja

472 pripadnika Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine odlikovano je najvišim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebreni štit dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Osim toga, 3 brigade u sastavu ovog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem slavna a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem viteška.

Također pogledajte

Reference

  1. ^ a b c Opsada i odbrana Sarajeva, Vahid Karavelić str. 3
  2. ^ a b Opsada i odbrana Sarajeva, Vahid Karavelić str. 2
  3. ^ "Za Sarajevo, za Bosnu svoju - Od 13. novosarajevske do 111. viteške brdske brigade", Mesud Šadinlija 2010. str. 184